Ordföljd: Bisatser, definition
Word order: Subordinate clauses, definition
Sanajärjestys: Sivulauseet, määritelmä

 • 1
  Bisatser är satsdelar i huvudsatser, eller delar av satsdelar, som innehåller
  subjekt
  +
  p-verb
  .
  Oftast innehåller bisatsen också andra satsdelar, t.ex.
  i/s-verb
  ,
  objekt
  , predikativ eller olika slags
  adverbial
  .
  Subordinate clauses are clause elements in main clauses, or parts of clause elements, that contain a
  subject
  and a
  p-verb
  .
  Most often the subordinate clause also contains other clause elements, e.g.
  i/s-verb
  ,
  object
  , predicative or different kinds of
  adverbials
  .
  Sivulauseet ovat lauseenosia päälauseissa, tai osia lauseenosista, jotka sisältävät
  subjektin
  +
  p-verbi
  .
  Useimmiten sivulause sisältää myös muita lauseenosia, esim
  i/s-verbi
  ,
  Objekti
  , predikatiivi tai muita
  adverbejä
  .
 • 2
  En bisats börjar nästan alltid med ett s.k. bisatsord.
  A subordinate clause begins with a so-called subordinate clause opening.
  Sivulause alkaa lähes aina ns. sivulausesanalla.
 • 3
  En bisats som är en hel satsdel kan bytas mot ett enda ord.
  A subordinate clause that is a whole clause element may be replaced with one single word.
  Sivulause joka on kokonainen lauseenosa voidaan vaihtaa yhteen ainoaan sanaan.
  Jfr
  Han sade att han skulle komma klockan sex. ‒ Han sade det.

  När klockan var sex vaknade hon. ‒ vaknade hon.
 • 4
  Bisatser som börjar med frågeord, och bisatser som börjar med att eller frågande om, är ofta
  objekt
  .
  Subordinate clauses that begin with an interrogative, and subordinate clauses that begin with "att" or questioning "om", are often
  objects
  .
  Sivulauseet jotka alkavat kysymyssanalla, ja sivulauseet jotka alkavat sanalla ” att” tai kysyvällä sanalla ”om”, ovat usein
  objekteja
  .
 • 5
  Andra bisatser som bildar en egen satsdel är
  adverbial.
  De kan berätta om en tid, en avsikt, ett villkor, en orsak, en kontrast, ett sätt, en jämförelse, en följd eller ett alternativ.
  Other subordinate clauses that make up their own clause elements are
  adverbials
  . They may tell about a time, an intention, a condition, a cause, a contrast, a way, a comparison, a consequence or an alternative.
  Muut sivulauseet jotka muodostavat oman lauseenosan ovat
  adverbiaaleja
  . Ne voivat kertoa ajasta tarkoituksesta, ehdosta, syystä, vastakohdasta, tavasta, vertailusta, tuloksesta, tai vaihtoehdosta
 • 6
  Relativa bisatser är delar av satsdelar. De är
  bestämningar
  , oftast till
  substantiv
  /
  pronomen
  .
  Relativa bisatser kan också bestämma en annan sats, en plats eller en tid. Relativa bisatser står alltid efter ordet/orden som de bestämmer.
  Relative subordinate clauses are parts of clause elements. They are
  attributes
  , most often to
  nouns
  /
  pronouns
  .
  Relative subordinate clauses may also qualify another clause, a place or a time. Relative subordinate clauses are always placed after the word/words they qualify.
  Relatiiviset sivulauseet attributes ovat osia lauseenosista. Ne ovat
  määritelmiä
  , useimmiten
  substantiiville
  /
  pronominille
  .
  Relatiiviset sivulauseet voivat myös määritellä toisen lauseen paikan tai ajan. Relatiiviset sivulauseet ovat aina sanan/sanojen jälkeen joita ne määrittelevät.
  Ex.
  Mannen, som kommer där borta, är min morbror.
    ‒ subjekt = substantiv + relativ bisats
 • 7
  En satsdel kan bestå av flera bisatser.
  A clause element may consist of several subordinate clauses.
  Lauseenosa voi muodostua useista sivulauseista.
  Ex.
  När vi kommer hem och (när vi) äter middag träffas vi allihop.
  (tidsadverbial = två tidsbisatser)
 • 8
  De andra satsdelarna i huvudsatsen har sina vanliga platser, även om en satsdel är en lång bisats.
  The other clause elements in the main clause have their usual places, also if a clause element is a long subordinate clause.
  Muut lauseenosat ovat päälauseessa tavallisilla paikoillaan, vaikka lauseenosa olisi pitkä sivulause.
  Ex.
  Eftersom vädret hade varit så kallt frös alla.
  fundamentplatsen
  finns en bisats som är orsaksadverbial. På andra platsen finns
  p-verbet
  , som alltid i
  påståenden
  .
  In the
  fundament
  position there is a subordinate clause that is a cause adverbial. In the second position there is a
  p-verb
  , as always in
  statements
  .
  Peruspaikalla
  on sivulause joka on syyadverbiaali. Toisella paikalla on
  p-verbi
  , kuten
  väittämissä
  aina.
 • 9
  Bisatsens p-verb har normalt samma form som huvudsatsens p-verb.
  In subordinate clauses the p-verb normally has the same tense as the p-verb of the main clause.
  Sivulauseen pääverbi on normaalisti samassa muodossa kuin päälauseen pääverbi.
  Ex.
  Hon frågade när jag skulle sluta.
     (Jfr  två huvudsatser: Hon frågade: "När ska du sluta?")