Ordföljd: Sättsbisatser
Word order: Subordinate way clauses
Sanajärjestys: Tapa sivulauseet


 • 1
  "Genom att" och "utan att" inleder
  bisatser
  som beskriver hur man gör det som huvudsatsens
  verb
  berättar om.
  "Genom att" and "utan att" open
  subordinate clauses
  that tells in what way the action the main clause
  verb
  describes is done.
  "Genom att" ja "utan att" aloittavat
  sivulauseet
  jotka kuvaavat sitä miten tehdään se mistä päälauseen
  verbi
  kertoo.
  Ex.
  De höll sig friska genom att de inte rökte.


  De förlovade sig utan att deras föräldrar visste om det.
 • 2
  Satsförkortning: efter "genom att" och "utan att" tar man ofta bort
  subjektet
  och byter
  p-verbet
  mot samma verb i
  infinitivform
  .
  Contraction: after "Genom att" and "utan att"
  the subject
  is often cut out. Then the
  the p-verb
  also must get the
  infinitive mood
  .
  Lauselyhennykset: "genom att" ja "utan att" jälkeen otetaan usein pois
  subjekti
  ja
  p-verbi
  vaihdetaan saman verbin
  infinitiivimuotoon
  .
  Ex.
  De höll sig friska genom att inte röka.
  De lärde sig svenska utan att ha några svårigheter.
  Man får bara förkorta bisatsen om subjektet i bisatsen är detsamma som i hela huvudsatsen.
  You may only contract a subordinate clause if the subject in the subordinate clause is the same as in the whole main clause.
  Sivulausetta voi lyhentää vain silloin kun sivulauseen subjekti on sama kuin koko päälauseessa
  Jfr
  Hon störde sina grannar genom att (hon) ha(de) radion på. ‒ De hörde att hon var hemma genom att hon hade radion på.
  Jämför också förkortning av tidsbisatser och avsiktsbisatser
  Also compare contraction of time clauses and subordinate intention clauses
  Vertaile myös aika sivulauseiden ja aikomus sivulauseiden lyhennyksiä