Ordföljd: Frågebisatser
Word order: Subordinate question clauses
Sanajärjestys: Kysyvät sivulauseet

 • 1
  Bisatser som börjar med frågeord och bisatser som börjar med frågande om kallas frågebisatser.
  Subordinate clauses that open with an interrogative and subordinate clauses that open with a questioning om are called subordinate question clauses.
  Sivulauseita jotka alkavat kysymyssanalla ja kysyvällä om sanalla kutsutaan kysyviksi sivulauseiksi.
 • 2
  "Om" används bara när det inte finns något frågeord att använda som bisatsord.
  "Om" is used only when there is no interrogative to use as subordinate clause opening.
  ”Om” sanaa käytetään vain silloin kun ei ole kysymyssanaa jota käyttää sivulausesanana.
  Ex.
  Vet du om Annika bor här?
       (Jfr Bor Annika här?)
 • 3
  I andra frågebisatser används frågeord som bisatsord. Observera att frågeordet kan bestå av flera ord (t.ex. "hur många liter bensin").
  In other subordinate question clauses the interrogative is used as subordinate clause opening. Note that interrogatives may consist of several words (for example "hur många liter bensin").
  Muissa kysyvissä sivulauseissa käytetään kysymyssanaa sivulausesanana. Huomaa että kysymyssana voi sisältää useita sanoja (esim. ”hur många liter bensin”).
  Ex.
  Jag undrar vem han är.
       (Jfr Vem är han?)

  Jag hör inte vad du säger.
       (Jfr Vad säger du?)

  Jag undrar hur många liter bensin det går i tanken.
      (Jfr Hur många liter bensin går det i tanken?)
 • 4
  En bisats måste alltid innehålla ett
  subjekt
  . I bisatser som börjar med frågeord sätter man in "som" direkt före frågeordet när det inte finns något annat subjekt.
  A subordinate clause must always contain a
  subject
  . In subordinate clauses that open with an interrogative a "som" is placed directly after the interrogatives when there is no other subject.
  Sivulauseen täytyy aina sisältää subjekti. Kysymyssanoilla alkavissa sivulauseissa laitetaan ”som” heti kysymyssanan jälkeen silloin kun ei ole minkäänlaista
  subjektia
  Ex.
  Jag undrar vem som kommer.
       (Jfr Vem kommer?)

  Jag vet vilka som har sagt det.
       (Jfr Vilka har sagt det?)
 • 5
  Bisatser har alltid samma ordföljd.
  Subordinate clauses always have the same word order.
  Subordinate clauses always have the same word order.


  bisatsord
  subjekt
  satsadv.
  p-verb
  i/s-verb
  övrigt
  När jag äntligen hade köpt cykeln ...
  ... om de inte brukade äta kött.