Ordföljd: Följdbisatser
Word order: Subordinate consequence clauses
Sanajärjestys: Seuraamus sivulauseet

 • 1
  Bisatsordet "så (att)" inleder
  bisatser
  som berättar om en följd av det som huvudsatsens
  p-verb
  talar om. Sådana bisatser kan inte stå först i en
  mening
  .
  The subordinate clause opening "så (att)" opens a
  subordinate clause
  that tells about a consequence of what the
  p-verb
  of the main clause describes.
  Such subordinate clauses must not be placed first in a
  sentence
  .
  Sivulausesana ”så (att)”
  aloittaa sivulauseet
  Sivulause näyttää mitä
  p-verbi
  tekee päälauseessa.
  Tällaiset sivulauseita ei saa sijoittaa ensin
  lauseessa
  .
  Ex.
  Han frös så (att) han skakade.
 • 2
  När det finns ett
  adjektiv
  precis före bisatsen ska "så" stå före adjektivet. Då måste "att" vara med.
  When there is an
  adjective
  right before the subordinate clause, "så" must be placed before the adjective. In that case "att" must not be cut out.
  Kun mukana on
  adjetiivi
  Ex.
  Han var så trött att han inte kunde arbeta.
 • 3
  "Så" kan inleda både huvudsats och bisats. När "så" inleder huvudsats är resultatet viktigast.
  "Så" may open both a main clause and a subordinate clause. When "så" opens a main clause, the result is the most important.
  ”Så” voi aloittaa sekä päälauseen että sivulauseen. Silloin kun ”så” aloittaa päälauseen on lopputulos tärkein.
  Ex.
  Han frös så (att) han inte kunde arbeta.
     (bisats) ‒ det viktigaste är hur mycket han frös.

  Han frös, så han kunde inte arbeta.
     (huvudsats) ‒ det viktigaste är att han slutade arbeta.