Ordföljd: Satsadverbialets plats i huvudsatser
Word order: Clause adverbials, position in main clauses
Sanajärjestys: Lauseadverbiaalin paikka päälauseessa

 • 1
  I
  imperativsatser
  står
  satsadverbialet
  direkt efter
  imperativ
  -verbet.
  I andra huvudsatser står satsadverbialet vanligen på platsen efter
  p-verb
  och
  subjekt
  , före
  i/s-verb
  och
  objekt
  .
  In
  the imperative clauses
  the
  clause adverbial
  has the position directly after
  the imperative
  verb.
  In other main clauses the clause adverbial usually has the position after
  p-verb
  and
  subject
  , before
  i/s-verb
  and
  object
  .
  Käskylauseissa
  the
  lauseadverbiaali
  tulee heti
  käskymuotoisen
  verbin jälkeen.
  Muissa päälauseissa lauseadverbiaali tulee yleensä
  p-verbi
  ja
  subjektin
  jälkeen, ennen
  i/s-verbiä
  ja
  objektia
  .
  Ex.
  Varför kom han inte till skolan igår?
  Idag ska du väl inte gå bort?


  Somnar hon aldrig före klockan tolv på natten?
  Undantag: Det finns två undantag från regeln. Båda beror på att man vill ha det oviktiga till vänster i satsen och det viktiga till höger.
  There are two exceptions from the rule. Both are dependent on the need to have the unimportant information to the left in the clause and the important info to the right.
  Poikkeus: On kaksi poikkeusta säännöstä. Molemmat johtuvat siitä että halutaan ei tärkeä asia lauseessa vasemmalle ja tärkeä asia oikealle.
  A.
  Satsadverbial står efter
  objektet
  om det är ett obetonat
  pronomen
  .
  A.
  Clause adverbials are placed after the
  object
  , when the object is an unaccented
  pronoun
  .
  A.
  Lausekkeen adverbiaali sioitetään objektin jälkeen kun
  objekti
  on painoton
  pronomini
  .
  Ex.
  Nu hör jag henne inte.
  Varför kammar du dig aldrig?
  B.
  Satsadverbial står före betonade subjekt som inte står på
  fundamentplatsen
  .
  B.
  Clause adverbials are placed before accentuated subjects, provided that the subject is not holding the
  fundament
  position.
  B.
  Lausekkeen adverbiaali sijoittuu ennen korostettua subjektia, edellyttäen että objekti ei ole lauseen
  fundamenttina
  .
  Ex.
  Varför kommer aldrig Johan?
  Igår kom faktiskt alla hit.
 • 2
  Om det finns fler än ett satsadverbial i en sats kommer de i ordningen kort satsadverbial + långt satsadverbial + nekande satsadverbial + tidsadverbial.
  When there are more than one clause adverbial in a clause, they should be in the following order: short clause adverbial + long clause adverbial + negative clause adverbial + time adverbial.
  Mikäli lauseessa on useampi kuin yksi lauseadverbiaali tulevat ne järjestyksessä lyhyt lauseadverbi + pitkä lauseadverbi + kileteinen adverbi + aika adverbi.

  Ex.
  Han ville nog egentligen inte alltid bestämma.
 • 3
  Satsadverbial kan också stå först i ett
  påstående
  .
  A clause adverbial may also hold the first position in a
  statement
  .
  Lauseadverbiaali voi myös
  väittämässä
  ollaensimmäisenä.
  Ex.
  Naturligtvis klarade alla eleverna provet.
  Undantag: "Bara", "förstås", "ju", "nämligen", "också", "verkligen", "väl" och "även" brukar inte stå först.
  (Bisatsordet "bara" kan däremot stå först i ett påstående.)
  Exception: "bara", "förstås", "ju", "nämligen", "också", "verkligen", "väl" and "även" should not be placed first in statements.
  (The subordinate clause opening "bara" may be placed first in a statement, though.)
  Poikkeus: "bara", "förstås", "ju", "nämligen", "också", "verkligen", "väl" ja "även" ei saa laitta väitämassä ensimmäiseksi.
 • 4
  Långa tidsadverb kan placeras allra sist i satsen.
  Long time adverbials may be placed last in the clause.
  Pitkät aika adverbit voidaan laittaa lauseessa viimeiseksi.

  Ex.
  Han ville nog egentligen sluta så småningom.