Verb: Grupp 4, u-ö-u
Verbs: Group 4, u-ö-u
Verbi: Ryhmä 4, u-ö-u

 • Vokalväxlingarna i verb-grupp fyra följer oftast bestämda mönster. Grupp 4-verb med j + långt "u" i imperativ, presens och infinitiv får långt "ö" i preteritum och långt "u" i supinum: (Svenskan skriver aldrig "j" mellan "g" och "ö" eller mellan "sk" och "ö".)
  The vowel switches in the verb-group 4 most often follow certain patterns. Group 4-verbs with j + long "u" in the imperative, the present and the infinitive switch to a long "ö" in the preterite and a long "u" in the supine: (In Swedish you never write "j" between "g" and "ö" or between "sk" and "ö".)
  Vokaalivaihdokset verbi ryhmässä neljä seuraavat yleensä tiettyä mallia. Ryhmä 4 -verbi jossa on j + pitkä ”u” imperatiivissa, preesensissä ja infinitiivissä saa pitkän ”ö”:n imperfektissä ja pitkän ”u”:n supiinissa: (ruotsalainen ei koskaan kirjoita ”j”:tä ”g”:n ja ”ö”:n väliin tai ”sk”:n ja ”ö”:n väliin.)


Imperativ
Presens
Preteritum
Supinum
Infinitiv
bjud bjuder bjöd bjudit bjuda
gjut gjuter göt gjutit gjuta
ljud ljuder ljöd ljudit ljuda
ljug ljuger ljög ljugit ljuga
njut njuter njöt njutit njuta
sjud sjuder sjöd sjudit sjuda
skjut skjuter sköt skjutit skjuta
tjut tjuter tjöt tjutit tjuta
 
Tre verb som inte har "j" före långt "u" hör också hit:
slut* sluter slöt slutit sluta
sug suger sög sugit suga
sup super söp supit supa
 
Grupp 4-verb med kort "u" i imperativ, presens och infinitiv får istället kort "ö" i preteritum och kort "u" i supinum:
hugg hugger högg huggit hugga
sjung sjunger sjöng sjungit sjunga
sjunk sjunker sjönk sjunkit sjunka


 • * Verbet "sluter" betyder "stänger". "Slutar"="upphör" böjs som
  grupp 1
  .
  * The verb "sluter" means "stänger". "Slutar"="upphör" is inflected as
  group 1
  .
  *Verbi "sluter" tarkoittaa "stänger". "Slutar"="upphör" taipuu kuten
  ryhmässä 1
  .
Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?