Ordföljd: Relativa pronomen och adverb
Word order: Relative pronouns and adverbs
Sanajärjestys: Relatiivinen pronomini ja adverbi

 • 1
  Relativa pronomen och adverb är bisatsord som pekar (= syftar) bakåt, på ordet, satsdelen eller satsen som kommer före
  bisatsen
  .
  "Som" är det vanligaste relativa ordet. Det syftar tillbaka på ordet/orden före "som".
  Relative pronouns and adverbs are subordinate clause openings that refer back to the clause element or clause that comes before the
  subordinate clause
  .
  "Som" is the most common relative word. It refers back to the nearest word(s) before "som".
  Relatiiviset pronominit ja adverbit ovat sivulausesanoja jotka viittaavat taaksepäin, sanaan, lauseenosaan tai lauseeseen joka on ennen
  sivulausetta
  .
  Ex.
  Lisa, som arbetar på posten nu, ska snart byta arbete.
 • 2
  "Som "kan vara
  subjekt
  i bisatsen. Då är som både subjekt och bisatsord samtidigt.
  "Som " may be
  subject
  in a subordinate clause. Then the subject and the subordinate clause opening are the same thing.
  ”Som” voi olla
  subjekti
  Ex.
  Igår såg jag en film som var väldigt bra.
 • 3
  När "som" inte är subjekt i bisatsen stryker man det ofta.
  When "som" is not the subject in a subordinate clause it is often cut out.
  Silloin kun ”som” ei ole sivulauseen subjekti, jätetään se usein pois.
  Ex.
  Det här är boken (som) jag talade om igår.
  Det var igår (som) det hände.

  Jfr
  Hon sitter på bänken.   ‒   Bänken (som) hon sitter på ser obekväm ut.
 • 4
  "Som" + "är"/"var" kan strykas före ett
  substantiv
  .
  "Som" + "är" / "var" may be cut out before a
  noun
  .
  "Som" + "är"/"var" voidaan jättää pois ennen
  substantiivia
  .
  Ex.
  Det här är Arne, (som är) en av mina bästa vänner.


  Alla tittade på främlingen, (som var) en man i trettioårsåldern, och undrade vem han var.
 • 5
  När en relativ bisats berättar om en grupp eller plats tar man ofta bort både "som",
  verb
  och ev. andra ord, så att bara gruppen eller platsen uttalas.
  When a relativ subordinate clause tells about a group or place often both "som", the
  verb
  and possibly other words are cut out, so that only the group or place is pronounced.
  Silloin kun relatiivinen sivulause kertoo ryhmästä tai paikasta otetaan pois sekä ”som” että
  verbi
  .
  Ex.
  Eleverna (som går) i den här klassen är mycket duktiga.


  Bilarna (som var parkerade) på gatan var täckta av snö.
 • 6
  Flera relativa ord ser ut och låter precis som frågeord, men de har en helt annan betydelse när de är relativa ord, t.ex. vilken, vilket, vilka, vad.
  Some relative words look like and sound exactly like interrogatives, but they have a totally different meaning when used as relatives. Ex. vilken, vilket, vilka, vad.
  Useampi relatiivinen sana näyttää ja kuulostaa aivan kysymyssanalta, mutta niillä on täysin erilainen merkitys silloin kun ne ovat relatiivisia sanoja, esim. vilken, vilket, vilka, vad.
 • 7
  "Vilket" och "något" som syftar tillbaka på hela den föregående satsen.
  "Vilket" and "något" refer back to the whole previous clause.
  "Vilket" ja "något" jotka osoittavat taaksepäin koko edeltävään lauseeseen.
  Ex.
  Hon sade att hon skulle klara provet, vilket hon också gjorde.
 • 8
  "Vilket" kan också syfta på en satsdel med
  ett-genus
  .
  "Vilket" may also refer to a clause element with
  ett-gender
  .
  "Vilket" voi myös osoittaa
  ett-sukuiseen
  lauseenosaan.
 • 9
  "Vars" och "vilkas" är
  genitivformer
  som syftar på ägaren till det som kommer efter "vars"/"vilkas".
  I
  singular
  används bara "vars", men i
  plural
  kan man använda båda orden.
  "Vars" and "Vilkens" are
  genitives
  that refer to the owner of what comes after "vars"/"vilkas".
  In
  singular
    only "vars" is used, but in
  plural
  you may use either of the words.
  "Vars" ja "vilkas" ovat
  genetiivimuotoja
  .
  Yksikössä
  käytetään vain "vars", mutta
  monikossa
  voit käyttää molempia.
  Ex.
  Dramat, vars huvudperson heter Hamlet, är mycket välkänt.


  Skådespelarna, vilkas prestationer var utmärkta, fick stormande applåder.
 • 10
  "Vad" används ofta istället för "det som".
  "Vad" is often used instead of "det som".
  ”Vad” sanaa käytettän usein ”det som” sijasta.
  Ex.
  Jag hörde vad du sa.
     (= ... det som du sa.)
 • 11
  Efter "allt" kan man ha "vad" istället för "som".
  After "allt" you may use "vad" instead of "som".
  ”Allt” sanan jälkeen voi olla ”vad” ”som” sanan sijasta.
  Ex.
  Jag gör allt vad du vill.
     (= Jag gör allt (som) du vill.)
 • 12
  "Vilken", "vilket" och "vilka" används efter
  preposition
  i formellt språk.
  "Vilken" syftar på
  en-ord
  i
  singular
  . "Vilket" syftar på
  ett-ord
  i singular. "Vilka" syftar på alla ord i
  plural
  .
  "Vilken", "vilket" and "vilka" are used after
  preposition
  in formal language.
  "Vilken" refers to
  en-words
  in
  singular
  . "Vilket" refers to
  ett-words
  in singular. "Vilka" refers to all words in
  plural
  .
  "Vilken", "vilket" ja "vilka" käytetään
  prepositioiden
  jälkeen.
  "Vilken" viittaa
  en-sana
  yksikössä
  . "Vilket" viittaa
  ett-sana
  yksikössä. "Vilka" tarkoittaa kaikkia sanoja
  monikossa
  .
  Ex.
  Partimedlemmarna hade noga studerat problemet, om vilket de gjorde ett gemensamt uttalande.
  I vardagligt språk är det vanligare att använda "som".
  In informal language it is more common to use "som".
  Jokapäiväisessä puhekielessä on tavallisempaa käyttää ”som” sanaa.
  Ex.
  De hade noga studerat problemet (som) de uttalade sig om.
 • 13
  "Varför" kan användas i formellt språk efter en orsak. "Varför" syftar tillbaka på hela den föregående satsen.
  "Varför" may be used in formal language after a cause. "Varför" refers back to the whole previous clause.
  "Varför" sanaa voi käyttää muodollisessa kielessä syyn jälkeen. ”Varför” osoittaa taaksepäin koko edeltävään lauseeseen.
  Ex.
  Staten har tvingats låna enorma summor, varför den ekonomiska situationen är katastrofal.


  (= ... och därför är den ekonomiska situationen ...)
 • 14
  "Där", "dit" och "varifrån" syftar på
  platsadverbial
  .
  "Där", "dit" and "varifrån" refer to
  place adverbials
  .
  "Där", "dit" ja "varifrån" osoittavat
  paikka adverbiaaliin
  .
 • 15
  "Där" används när
  subjektet
  befinner sig på en plats.
  "Där" is used when
  the subject
  is at a place.
  ”Där” sanaa käytetään silloin kun
  subjekti
  on jossain paikassa.
  Ex.
  Staden, där han bodde, var mycket gammal.
 • 16
  "Dit" används när subjektet rör sig från en plats till en annan och man talar om den plats där "resan" slutar.
  "Dit" is used when the subject moves from one place to another and you talk about the place where the "journey" ends.
  ”Dit” sanaa käytetään silloin kun subjekti liikkuu paikasta toiseen ja puhutaan siitä paikasta johon ”matka” päättyy.
  Ex.
  Staden, dit han åkte, var mycket gammal.
 • 17
  "Varifrån" används när subjektet rör sig från en plats till en annan och man talar om den plats där "resan" börjar.
  "Varifrån" is used when the subject moves from one place to another and you talk about the place where the "journey" begins.
  ”Varifrån” sanaa käytetään silloin kun subjekti liikkuu paikasta toiseen ja puhutaan siitä paikasta josta ”matka” alkoi.
  Ex.
  Staden, varifrån han kom, var mycket gammal.
 • 18
  I vardagligt språk är det vanligare att använda "som".
  In informal language it is more common to use "som".
  Jokapäiväisessä kielessä on tavallisempaa käyttää ”som” sanaa.
  Ex.
  Staden, (som) han bodde i, var mycket gammal.
 • 19
  "När" och "då" syftar på
  tidsadverbial
  .
  "När" and "då" refer to
  time adverbials
  .
  "När" ja "då" osoittavat
  aika adverbiaaliin
  .
  Ex.
  Mycket förändrades 1967, när Sverige fick högertrafik.