Ordföljd: i påståenden utan satsadverbial och i/s-verb
Word order: in statements without clause adverbial and i/s-verb
Sanajärjestys: Väittämät joissa ei ole lause adverbiä ja i/s-verbiä

 • Ett positionsschema visar i vilken ordning satsdelarna i en sats ska komma. Detta är positionsschemat för enkla påståenden:
  A position table shows in which order elements in a clause must come. This is the position table for simple statements:
  Sijaintitaulukko näyttää missä järjestyksessä lauseenosat tulevat lauseeseen. Tämä on sijaintitaulukko yksinkertaiselle väittämälle:
Fundament
p-verb
subjekt
objekt
övrigt
I morgon åker vi   till Dalarna.
Jag köpte   en ny bil igår.

 • 1
  Påståenden har alltid ett p-verb på andra platsen.
  Statements always have a p-verb in the second position.
  Pääverbi on aina päälauseessa toisena
  Ex.
  Igår kväll var det en bra film på TV.
 • 2
  På första platsen (= fundamentplatsen) i ett påstående har man ofta det som man känner till eller som är minst viktigt. Därför börjar många påståenden med ett
  pronomen
  eller adverb (t.ex. Hon, Den, Då, Där).
  Tidsadverbial placeras också gärna på första platsen. Sådana fundament är obetonade.
  Om man har en viktig satsdel först i satsen måste den vara starkt betonad.
  In the first position (= the fundament) of a statement you often place something that is known or least important. Therefore many statements begin with a
  pronoun
  or adverb (for example Hon, Den, Då, Där).
  Time adverbials are also often placed in the first position. Such fundaments are not accentuated.
  If there is an important clause element first in the clause it must be strongly accentuated.
  Ensimmäisenä (perusta paikalla) väittämässä on usein se asia joka tunnetaan tai on vähiten tärkeä. Tästä syystä useat väittämät alkavat
  pronominilla
  tai adverbillä (Esim. Hon, Den, Då, Där).
  Aika-adverbi laitetaan mielellään myös ensimmäiseksi. Tällaiset perustat ovat painottomia.
  Mikäli erittäin tärkeä lauseenosa on ensimmäisenä lauseessa täytyy sen olla vahvasti painotettu.
 • 3
  Längre till höger i påståendet brukar man ha sådant som är viktigt eller nytt.
  Further to the right in the statement you usually place important or new things.
  Kauempana oikealla tapaa väittämässä olla sellaiset asiat jotka ovat tärkeitä tai uusia.