Substantiv: Obestämd form plural, regelbundna
Nouns: Indefinite form plural, regular
Substantiivi: Epäsäännöllisen muodon monikko, säännölliset

 • 1
  Svenskan har fem olika ändelser som bildar
  plural
  av
  substantiv
  : -or, -ar, -er, -r och -n. En del substantiv har ingen pluraländelse utan är lika i
  singular
  och plural obestämd form.
  The Swedish language has five different endings that create
  the plural
  of
  nouns
  : -or, -ar, -er, -r and -n. Some nouns have no plural ending at all but are alike in
  singular
  and plural, indefinite form.
  Ruotsinkielessä on viisi eri päätettä jotka muodostavat
  substantiivin
  monikon
  : -or, -ar, -er, -r ja -n. Some nouns have no Osalla substantiiveista ei ole monikkopäätettä vaan ovat samanlaisia
  yksikössä
  ja monikossa epämääräisessä muodossa.


 • 2
  Pluraländelsen läggs direkt till obestämd form singular utom i följande fall:
  The plural endings are added directly after the indefinite form singular, except in the following cases:
  Monikkopäätteet laitetaan heti epäsäännöllisen muodon perään paitsi seuraavissa tapaukissa:
  – Obetonade
  vokaler
  faller alltid bort före ändelser.
  – Unaccented
  vowels
  are always cut out before endings.
  – Painottomat
  vokaalit
  putoavat aina pois ennen päätettä.
  Ex.
  "e" faller bort i en pojke ‒ pojkar
  "a" faller bort i en flicka ‒ flickor

  – Obetonat "e" faller bort när man lägger pluraländelse till ord som slutar på "el", "en" och "er".
  – Unaccented "e" is cut out when the plural ending is added to words that end with"el", "en" and "er".
  – Painoton ””e” putoaa pois kun monikkopääte laitetaan sellaisen sanan perään joka päättyy "el", "en" ja "er".
  Ex.
  en cykel ‒ cyklar
  en öken ‒ öknar
  en syster ‒ systrar
 • 3
  För att veta vilken pluraländelse man ska välja kan man titta på substantivets genus och hur lexikonformen slutar. (De substantiv som inte passar in på reglerna här nedanför  har nästan alltid pluraländelserna -ar eller -er. Dessa pluralformer får man lära sig utantill.)
  To know what plural ending to select, look at the gender of the noun and how its dictionary form ends. (Nouns that don't fit the rules below nearly always have the plural endings -ar or -er. These plural forms must be learned by heart.)

  Tietääkseen minkä monikkopäätteen valita voi katsoa substantiivin sukua ja kuinka sanakirjamuoto päättyy. (Niillä substantiiveilla jotka eivät sovi alla oleviin sääntöihin on lähes aina monikkopääte -ar tai -er. Nämä monikkomuodot pitää opetella ulkoa.)

 • REGLER FÖR SVENSKA PLURALÄNDELSER:
  RULES FOR PLURAL ENDINGS OF REGULAR NOUNS:
  SÄÄNNÖT RUOTSINKIELISILLE MONIKKOPÄÄTTEILLE:
 • 4
  En-ord som slutar på "a" får -or.
  En-words that end with"a" get -or.
  En-sana joka loppuu ”a”:han saa päätteen -or.
  Ex.
  en flicka ‒ flera flickor
 • 5
  En-ord som slutar på -dom, -ing, -lek och obetonat "e" får -ar.
  En-words that end with-dom, -ing, -lek and unaccented "e" get -ar.
  En-sana joka loppuu -dom, -ing, -lek ja painoton ”e” saa päätteen -ar.
  Ex.
  en rikedom ‒ flera rikedomar
  en kyckling ‒ flera kycklingar


  en storlek ‒ flera storlekar
  en pojke ‒ flera pojkar
 • 6
  Två- eller flerstaviga
  en-ord
  som slutar på -het, -or eller betonad stavelse får -er.
  Two- or polysyllable
  en-words
  that end with -het, -or or an accented syllable get -er.
  Kaksi- tai useampitavuiset
  en-sanat
  jotka päättyvät – het tai painotettuun tavuun saavat päätteen -er.
  Ex.
  en nyhet ‒ flera nyheter
  en fåtölj ‒ flera fåtöljer
  Förändrad betoning: "or" i slutet av substantiv är obetonat i singular men betonat, med långt "o", i plural.
  Altered accentuation: "or" in the end of noun is unaccented in singular but accented, with long "o", in plural.
  Muuttunut painotus: substantiivin lopussa oleva ”or” on yksikössä painoton, mutta monikossa pitkä ”o”.
  Ex.
  en doktor ‒ flera doktorer
  en professor ‒ flera professorer
 • 7
  Två- eller flerstaviga
  ett-ord
  som slutar på betonad
  vokal
  får -er.
  Two- or polysyllable
  ett-words
  that end with an accented
  vowel
  get -er.
  Kaksi- tai useampitavuiset
  ett-sanat
  jotka päättyvät painotettuun
  vokaaliin
  saavat päätteen -er.
  Ex.
  ett kafé ‒ flera kaféer
 • 8
  Substantiv som slutar på -else får -r.
  Nouns that end with-else get -r.
  Substantiivi joka loppuu -else saa -r:n.
  Ex.
  en varelse ‒ flera varelser
 • 9
  Ett-ord som slutar på obetonad
  vokal
  Ett-words that end with an unaccented
  vowel
  get -n.
  Ett-sana joka päättyy painottomaan
  vokaaliin
  get -n.
  Ex.
  ett märke ‒ flera märken
 • 10
  Ett-ord som slutar på
  konsonant
  har ingen pluraländelse. Detta markeras med ‒ eller = i lexikon.
  Ett-words that end with a
  consonant
  have no plural ending. This is marked with "‒" or "=" in dictionaries.
  Ett-sanalla joka päättyy
  konsonanttiin
  ei ole monikkoa. Tämä merkitään – (viivalla) tai = sanasto.
  Ex.
  ett problem ‒ flera problem
 • 11
  En -ord som slutar på suffixen -ande, -ende, -are och -iker har ingen pluraländelse.
  En-words that end with the suffixes -ande, -ende, -are and -iker have no plural ending.
  En-sanalla joka päättyy loppuliitteeseen -ande, -ende, -are ja -iker ei ole monikkopäätettä
  Ex.
  en studerande ‒ flera studerande
 • 12
  Substantiv som slutar på "eum" eller "ium" får -er i plural men tappar "um".
  Nouns that end with"eum" or "ium" get -er in plural but lose "um".
  Substantiivi joka päättyy "eum" tai "ium" saa monikossa päätteen -er mutta menettää ”um”:in.
  Ex.
  ett mysterium ‒ flera mysterier
 • 13
  Några substantiv som slutar på "um" får -a i plural och tappar "um".
  Some nouns that end with"um" get -a in plural and lose "um".
  Muutamat substantiivit jotka päättyvät ”um” saavat monikossa -a:n ja mettää ”um”:in.
  Ex.
  ett centrum ‒ flera centra