Verb: Suffix
Verbs: Suffixes
Verbi: Suffiksi (jälkiliite)

 • 1
  Många
  verb
  är bildade av
  substantiv
  eller
  adjektiv
  med hjälp av ett
  suffix
  . Sådana verbsuffix är:
  Many
  verbs
  are created from a
  noun
  or an
  adjective
  with the help of a
  suffix
  . Such suffixes are:
  Moni
  verbi
  muodostetaan
  substantiivista
  tai
  adjektiivista
  jälkiliitteen
  avulla. Tällaisia jälkiliitteitä ovat:
 • 2
  -a
  Ex.
  ett lås ‒ låsa
  ett klister ‒ klistra
  snål ‒ snåla

  Ibland byter man
  vokal
  när man lägger till suffixet -a.
  Sometimes the
  vowel
  is switched when the suffix -a is added.
  Joskus vaihdetaan
  vokaalia
  kun lisätään jälkiliite -a
  Ex.
  vass ‒ vässa
  en dom ‒ döma
 • 3
  -era


  Ex.
  en kontroll ‒ kontrollera
 • -ificera
  Ex.
  en klass ‒ klassificera
 • -ifiera
  Ex.
  ett exempel ‒ exemplifiera
 • -isera
  Ex.
  en rival ‒ rivalisera
  -ell i slutet av adjektiv blir -al före -isera.
  -ell in the end of an adjective becomes -al before -isera.
  Ex.
  aktuell ‒ aktualisera)
 • -cera bildar verb av substantiv som slutar på -ik och -k(a)tion.
  -cera creates verbs from nouns that end with -ik and -k(a)tion.
  -cera muodostaa verbin substantiivista joka päättyy -ik ja -k(a)tion
  Ex.
  musik - musicera
   
  produktion - producera
 • Verb med -era-suffix tillhör alltid
  grupp 1
  .
  Verbs with -era-suffix always belong to
  group 1
  .
  Verbi -era loppuliitteellä kuuluu aina
  ryhmään 1
  .


  I informellt tal förkortas en del -era-verb. De tillhör också grupp 1.
  In informal speech some -era-verbs may be shortened. These shorter forms also belong to group 1.
  Epävirallisessa puheessa osa -era -verbeistä lyhennetään. Ne kuuluvat myös ryhmään1
  Ex.
  kontrollera ‒ kolla
  klassificera ‒ klassa
 • 4
  -ja/-la (-la före ll och ld) + ny
  vokal
  -ja/-la (-la before ll and ld) + new
  wovel
  -ja/-la (-la ennen ll ja ld) + uusi
  vokaali
  Ex.
  glad ‒ glädja
  van ‒ vänja
  full ‒ fylla
  en skuld - skylla
 • -na


  5
  Verb med suffixet -na är intransitiva och tillhör grupp 1. De betyder "bli + adjektiv".
  Verbs with the suffix -na are intransitive and belong to group 1. They mean "bli + adjective".
  Verbit loppuliitteellä -na ovat intransitiivisia ja kuuluvat ryhmään 1. Se tarkoittaa ”bli + adjektiivi”.
  Ex.
  blek ‒ blekna (= bli blek)
  tyst ‒ tystna (= bli tyst)
  I vissa fall kombineras suffixet -na med ny vokal.
  The suffix -na is sometimes combined with a new vowel.
  Joissakin tapauksissa loppuliite -na yhdistetään uuteen vokaaliin.
  Ex.
  röd ‒ rodna (= bli röd i ansiktet)
  En del av -na-verben har en transitiv motsvarighet med suffixet -a.
  Some of  the -na-verbs have a transitive equivalent with the suffix -a.
  Osalla -na -verbeistä on transitive vastaavuus loppuliite -a:n kanssa.
  Ex.
  tysta någon = göra så att någon blir tyst
  bleka något = göra så att något blir blekt.
  Om adjektivet eller substantivet slutar på obetonat -el, -en, eller -er faller "e" bort före suffixet -ja, -la och -na.
  If the adjective or noun end with unaccented -el, -en, or -er, "e" is cut out before the suffixes -ja, -la and -na.
  Mikäli adjektiivi tai substantiivi päättyy painottomaan -el, -en, tai -er tippuu ”e” pois ennen loppuliitettä -ja, -la ja -na.
  Ex.
  en cykel ‒ cykla
  vaken ‒ vakna
  mager ‒ magra
Se också Prefix och Sammansatta verb
See also Prefixes and Compounds