Ordföljd: Imperativsatser
Word order: Imperative clauses
Sanajärjestys: Imperatiivilauseet

 • 1
  Imperativsatser har bara ett
  verb
  . Det har alltid
  imperativform
  och står först i satsen.
  Imperative clauses only have one
  verb
  . That verb is always an
  imperative
  , and it is placed first in the clause.
  Imperatiivilauseissa on vain yksi
  verbi
  . Se on aina
  imperatiivimuodossa
  ja on ensimmäisenä lauseessa.
  Ex.
  Sätt dig!
 • 2
  Man använder imperativsatser när man vill uppmana eller befalla någon att göra något. Eftersom det alltid är självklart vem som ska göra något brukar imperativsatser inte ha något
  subjekt
  .
  I skrift avslutar man ofta imperativmeningar med utropstecken (!), men de kan också avslutas med punkt (.) Om man använder utropstecken betonar man starkast att satsen är en uppmaning.
  Use the imperative clauses when you want to urge or order someone to do something. As it is always natural who has to do something the imperative clauses do not have any
  subject
  .
  In writing the imperative clauses often end with an exclamation mark (!), but they may also end with a dot(.) If you use the exclamation mark, you stress stronger that the clause is an order.
  Imperatiivilauseita käytetään silloin kun halutaan kehottaa tai komentaa joku tekemään jotakin. Koska aina on selvää kuka tekee jotakin ei imperatiivilauseissa ole tapana olla
  subjektia
  .
  Kirjoitettaessa imperatiivilauseet päättyvät usein huutomerkkiin (!), mutta ne voivat myös päättyä pisteeseen (.). Mikäli käytetään huutomerkkiä painotetaan että lause on kehotus
  Ex.
  Stäng dörren!
 • 3
  Positionsschema för imperativsatser:
  Position table for imperative sentences:
  Sijaintitaulukko imperatiivilauseille:

  Imperativ
  satsadv.
  partikel
  övrigt
  Kasta inte bort kvittot!
 • 4
  Före den egentliga uppmaningen brukar man ofta sätta "Var snäll(a) och" eller "Var vänlig(a) (och)" för att vara artig.
  To be polite you often add "Var snäll(a) och" or "Var vänlig(a) (och)" before the actual order.
  Ollakseen kohtelias on ennen varsinaista kehotusta usein tapana käyttää ”Var snäll(a) och” tai ”Var vänlig(a) och”.
  Ex.
  Var snäll och stäng fönstret!
  Var vänlig fyll i blanketten.
  Obs! Man kan också använda en
  Ja/Nej-fråga
  för att be om något på ett artigt sätt.
  Note: You may also use a
  yes/no-question
  to ask for something in a polite way.
  Huom! Voit myös käyttää
  Kyllä/Ei -kysymystä
  pyytääksesi jotain kohteliaasti.
  Ex.
  Kan du flytta lite på dig?
  Skulle du vilja ge mig pennan?